DPO Consult

DPO as a service

Algemene Voorwaarden DPO Consult


ARTIKEL 1 DPO CONSULT

DPO Consult (“DC”) is een maatschap onder Nederlands recht. DC houdt zich mede bezig met de implementatie en invulling van de GDPR/AVG en het leveren van producten/diensten om organisaties compliant te laten opereren binnen de kaders van deze regelgeving. De maatschap is gevestigd te Rotterdam.   

ARTIKEL 2 TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan DC verstrekte opdrachten, inclusief iedere vervolg-, gewijzigde of aanvullende opdracht. Indien de algemene voorwaarden worden gewijzigd blijven de oorspronkelijke algemene voorwaarden van kracht totdat de vervolg-, gewijzigde of aanvullende opdracht ingaat.

2. Deze algemene voorwaarden gelden niet alleen ten aanzien van DC, maar gelden ook ten aanzien van iedere maat (partner) van DC, haar werknemers, alsmede ten behoeve van alle andere (hulp)personen betrokken bij de uitvoering van de opdracht en/of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid zou kunnen rusten.

ARTIKEL 3 AANSPRAKELIJKHEID

1. Iedere aansprakelijkheid van DC is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald. Aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt tot directe schade. De aansprakelijkheid voor indirecte schade is onder alle omstandigheden uitgesloten. Onder indirecte schade wordt onder meer verstaan gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van derden richting opdrachtgever, alsmede schade als gevolg van door derden opgelegde heffingen of boetes, alles in de meest brede zin van het woord.

2. Als om welke reden dan ook geen uitkering door de in het in het bovenvermelde lid vermeldde verzekeraar mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 5.000,- of, als het in totaal door DC in het jaar voorafgaande aan de aansprakelijkstelling bij de opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium hoger is dan € 5.000, -, tot dat bedrag, zulks echter met een maximum van € 10.000, -.

3. De in de vorige leden opgenomen uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de leiding van DC.

4. Een aanspraak tot vergoeding van schade vervalt in ieder geval, als DC niet binnen een jaar na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld.

5. DC is niet gehouden tot vergoeding van enige schade zolang de opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van enige verplichting tegenover DC.

ARTIKEL 4 HONORARIUM/BETALINGSTERMIJN/VOORSCHOT/ONKOSTEN

1. Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend op basis van een overeengekomen maandtarief/ -abonnement ofwel aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het door DC vast te stellen uurtarief (thans geldend €185 per uur ofwel €600 per dagdeel, al waar de dagdelen bestaan uit: ochtend zijnde van 09:00 tot 13:00 uur; middag vanaf 13:00 tot 17:00 uur; vooravond 17:00 tot 20:00 uur; avond 20:00 tot 22:00; voornacht 22:00 tot 23:30; voor de nacht geldt een uurtarief van €500. Alle bedragen zijn exclusief btw. Alle kosten derden, alsmede reis- en verblijfkosten zullen tegen de werkelijke kosten in rekening worden gebracht. Voor reiskosten met eigenvervoer van DC zal een kilometervergoeding van €0,25 (vijfentwintig cent) per kilometer in rekening worden gebracht.

2. De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht, waarbij een betalingstermijn geldt van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie.

3. DC is bevoegd om in verband met de te verrichten werkzaamheden voorafgaand betaling van een voorschot te verlangen.

4. De door DC ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht.

5. Er geldt een looptijd voor de dienst DPO-as-a-Service van in ieder geval één (1) jaar in geval van een abonnement. Het contract kan in dit geval worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 4 maanden. Ingeval een langere abonnementsperiode is overeengekomen geldt de langere abonnementsperiode als looptijd en kan deze worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 4 maanden te vermeerderen met de langere looptijd minus 12 gedeeld door 12. Voor overige werkzaamheden geldt dat de overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd en deze te allen tijde kan worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.

6. DC heeft het recht haar tarieven jaarlijks te indexeren. Jaarlijks vindt een indexering plaats van de tarieven met een percentage gelijk aan het rekenkundig gemiddelde van de CBS-index.

ARTIKEL 5 DIVERSEN

1. DC voert opdrachten uitsluitend uit ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan een opdracht, aan de inhoud van verrichte werkzaamheden en aan de wijze waarop al dan niet uitvoering is gegeven aan de opdracht. Het is opdrachtgever, anders dan met uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijk verleende toestemming van DPOC, niet toegestaan om de rechten uit een opdracht onder welke titel dan ook aan derden over te dragen.

2. Op de tussen DC en haar opdrachtgever gesloten overeenkomsten, en op eventuele nadere ter uitvoering van die overeenkomsten gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

3. Eventuele geschillen ontstaan tussen opdrachtgever en DC zullen bij uitsluiting ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Rotterdam.