DPO Consult

DPO as a service


Privacybeleid DPO Consult


DPO Consult BV, gevestigd aan Koningsdam 1, 3011 TN Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Als klant van DPO Consult moet u er op kunnen vertrouwen dat we uw gegevens goed behandelen. U kunt hier lezen welke gegevens we van u hebben, bewaren en wat we daarmee doen.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

DPO Consult verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-            Voor- en achternaam.

-            Geslacht.

-            Geboorte datum.

-            Geboorteplaats.

-            Adresgegevens.

-            Telefoonnummer.

-            E-mailadres.

-            IP-adres.

-            Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld tijdens onze werkzaamheden voor u, in correspondentie en telefonisch.

-            Gegevens over uw activiteiten op onze website.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/ of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dpoconsult.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

DPO Consult verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-            U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

-            U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

-            U aanbiedingen te doen die zijn afgestemd op uw interesses en voorkeuren.

-            DPO Consult verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

DPO Consult neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van DPO Consult) bij betrokken is.

HOE LANG WORDEN PERSOONSGEGEVENS BEWAARD

DPO Consult bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard, hangt af van de doeleinden waarvoor deze gegevens worden verwerkt en van de geldende wettelijke bewaartermijn.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

DPO Consult deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. DPO Consult blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt DPO Consult uw persoonsgegevens alleen aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. DPO Consult gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Zie voor een nadere toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waar wij over beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/ of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@dpoconsult.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. DPO Consult zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

DPO Consult wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

DPO Consult neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@dpoconsult.nl.